สรุปผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วม
ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมทัศนศึกษา
ผู้ร่วมงานเลี้ยง
ออกจากระบบ
 
 
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา
 จำนวน 35 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภทอาหาร
1 คุณเกวลิน  ศรีจันทร์ ทั่วไป
2 นางสาวสิรินภา  ช่วงโอภาส ทั่วไป
3 นางสาวอัญธิชา  พรมเมืองคุก ทั่วไป
4 นาย นาวา  ทวิชาโรดม ทั่วไป
5 นางสาวเบญจมาภรณ์  ศิริพิน ทั่วไป
6 นายธวัชชัย  อินทร์บุญช่วย ทั่วไป
7 รองศาสตราจารย์ ดร.Dr.Jaruntorn  Boonyanuphap ทั่วไป
8 นางสาวสุภาพร  สุภีโส ทั่วไป
9 นายกฤษณชัย  คลอดเพ็ง ทั่วไป
10 นางสาววิภาวรรณ  ท้ายเมือง ทั่วไป
11 Dr.Suphathida  Aumtong ทั่วไป
12 นางสาวกานดา  ฉัตรไชยศิริ ทั่วไป
13 นางสาวเครือวัลย์  จันทร์เพ็ญ ทั่วไป
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร ทั่วไป
15 นางสาวศิริลักษณ์  แก้วสุรลิขิต ทั่วไป
16 อาจารย์ ดร.ธนวดี  พรหมจันทร์ ทั่วไป
17 นางสาวปนัดดา  คุ่ยเจริญ ทั่วไป
18 นางสาวเบญจมาศ  ใหญ่ยิ่ง ทั่วไป
19 นายเอกรัฐ  สุดชา ทั่วไป
20 นางสาวกัญญาพร  สังข์แก้ว ทั่วไป
21 นางยุพาพร  กิ่งโสดา ทั่วไป
22 นางปราณี  สีหบัณฑ์ ทั่วไป
23 นางสาววรรณา  สุวรรณวิจิตร ทั่วไป
24 ดรWassana  Wiroonrat ทั่วไป
25 นางสาวภาษิตา  ทุ่นศิริ ทั่วไป
26 น.สสุชัญญา  เจริญเส็ง ทั่วไป
27 นายปวิตร  จันทร์หอม ทั่วไป
28 นางสรัญญา  ช่วงพิมพ์ ทั่วไป
29 นายจักรพงษ์   ไชยวงศ์ ทั่วไป
30 นางสาววราภรณ์  ภูมิ์พิพัฒน์ ทั่วไป
31 นางสาวนุจรีย์  พรมโสภา ทั่วไป
32 นางสาวสุลาวัลย์  อาทิตย์ ทั่วไป
33 นางสาวพิมศศิสุภา  พสุอัศม์ภัส ทั่วไป
34 นางสาวเจนจิรา  นงค์บาง ทั่วไป
35 น.ส.ปิยนุช  ขัติครุฑ ทั่วไป