สรุปผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วม
ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมทัศนศึกษา
ผู้ร่วมงานเลี้ยง
ออกจากระบบ
 
 
รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
 จำนวน 45 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท นำเสนอ
1 Dr.Suphathida  Aumtong บุคคลทั่วไป
2 นางสาวกชกร  ชาวเวียง นิสิต/นักศึกษา กาคบรรยาย
3 นางสาวกนกพร  มานันตพงศ์ นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
4 นางสาวกานดา  ฉัตรไชยศิริ บุคคลทั่วไป ภาคโปสเตอร์
5 ดร.กิ่งกานท์  พานิชนอก บุคคลทั่วไป ภาคโปสเตอร์
6 นางสาวคุณัญญา   จิตเจริญทวีโชค นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
7 นางสาวเครือวัลย์  จันทร์เพ็ญ บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
8 นางสาวจริยา  อามาตย์มนตรี นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
9 นางสาวจีรนันท์  นิติเศรษฐ์ นิสิต/นักศึกษา
10 นางสาวจุฑามาศ  ไกรเทพ นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
11 นางสาวจุไรรัตน์  ฝอยถาวร บุคคลทั่วไป
12 นางสาวจุฬาลักษณ์  จงสุพรรณพงศ์ นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
13 นางสาวชุติมา  ต้องชู นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
14 นางสาวชุลีวรรณ  บุญชำนิ นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
15 นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ นิสิต/นักศึกษา
16 นายธชกร  พิริเยศยางกูร นิสิต/นักศึกษา
17 ดร.ธนภัทร์สกรณ์   สุกิจประภานนท์ บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
18 อาจารย์ ดร.ธนวดี  พรหมจันทร์ บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
19 นางสาวนารี  พันธุ์จินดาวรรณ สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ย
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ย ภาคบรรยาย
21 นางสาวปรัชนิดา  ขันธ์ชัย บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
22 นายพงศ์  หลวงมูล นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
23 นางสาวพรทิวา  กัญยวงศ์หา บุคคลทั่วไป ภาคโปสเตอร์
24 นายพัชรพล   ทะจะกัน นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
25 นายพีรฉัตร  ใจมา นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
26 นายภูวดล  แท่นทอง นิสิต/นักศึกษา
27 นางสาวยศวดี  เม่งเอียด นิสิต/นักศึกษา
28 นางสาวยุคลธร  เหมกุล นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
29 นางสาวรัตนาภรณ์  ใจมา นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
30 นายเลิศชัย  จิตร์อารี บุคคลทั่วไป
31 นางสาววรัญญา  เอมถมยา นิสิต/นักศึกษา
32 นายวสิทธิ์   แซ่เตียว นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
33 นางสาววิกันยา  ประทุมยศ บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
34 นางสาววิภาวรรณ  ท้ายเมือง บุคคลทั่วไป
35 นางศรัณยา  เพ่งผล บุคคลทั่วไป
36 นางสาวศิราณี  วงศ์กระจ่าง บุคคลทั่วไป
37 นางสาวศิริลักษณ์  แก้วสุรลิขิต บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
38 นายสายชล  สุขญาณกิจ บุคคลทั่วไป ภาคโปสเตอร์
39 นายสุประภัทร  เขื่อนใจ นิสิต/นักศึกษา
40 นางสาวอนงนาฏ  ศรีประโชติ บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
41 นายอภิชาติ  ชมภู นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
42 ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
43 นายอรรถพล  เปลื้องไธสง นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
44 นางสาวอังคณา  สมศักดิ์ นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
45 นายเอนกพงศ์  จำปา นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์