สรุปผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วม
ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมทัศนศึกษา
ผู้ร่วมงานเลี้ยง
ออกจากระบบ
 
 
รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
 จำนวน 44 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท นำเสนอ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.Dr.Jaruntorn  Boonyanuphap บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
2 Dr.Suphathida  Aumtong บุคคลทั่วไป
3 นางสาวกชกร  ชาวเวียง นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
4 นางสาวกนกพร  มานันตพงศ์ นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
5 นางสาวกานดา  ฉัตรไชยศิริ บุคคลทั่วไป ภาคโปสเตอร์
6 ดร.กิ่งกานท์  พานิชนอก บุคคลทั่วไป ภาคโปสเตอร์
7 นางสาวคุณัญญา   จิตเจริญทวีโชค นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
8 นางสาวเครือวัลย์  จันทร์เพ็ญ บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
9 นางสาวจริยา  อามาตย์มนตรี นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
10 นางสาวจีรนันท์  นิติเศรษฐ์ นิสิต/นักศึกษา
11 นางสาวจุฑามาศ  ไกรเทพ นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
12 นางสาวจุไรรัตน์  ฝอยถาวร บุคคลทั่วไป
13 นางสาวจุฬาลักษณ์  จงสุพรรณพงศ์ นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
14 นางสาวชุติมา  ต้องชู นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
15 นางสาวชุลีวรรณ  บุญชำนิ นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
16 นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ นิสิต/นักศึกษา
17 นายธชกร  พิริเยศยางกูร นิสิต/นักศึกษา
18 อาจารย์ ดร.ธนวดี  พรหมจันทร์ บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
19 นางสาวนารี  พันธุ์จินดาวรรณ สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ย
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ย ภาคบรรยาย
21 นางสาวปรัชนิดา  ขันธ์ชัย บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
22 นายพงศ์  หลวงมูล นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
23 นางสาวพรทิวา  กัญยวงศ์หา บุคคลทั่วไป ภาคโปสเตอร์
24 นายพัชรพล   ทะจะกัน นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
25 นายพีรฉัตร  ใจมา นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
26 นายภูวดล  แท่นทอง นิสิต/นักศึกษา
27 นางสาวยศวดี  เม่งเอียด นิสิต/นักศึกษา
28 นางสาวยุคลธร  เหมกุล นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
29 นางสาวรัตนาภรณ์  ใจมา นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
30 นายเลิศชัย  จิตร์อารี บุคคลทั่วไป
31 นางสาววรัญญา  เอมถมยา นิสิต/นักศึกษา
32 นายวสิทธิ์   แซ่เตียว นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
33 นางสาววิกันยา  ประทุมยศ บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
34 นางสาววิภาวรรณ  ท้ายเมือง บุคคลทั่วไป
35 นางสาวศกุนตลา   สุภาสัย นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
36 นางศรัณยา  เพ่งผล บุคคลทั่วไป
37 นางสาวศิราณี  วงศ์กระจ่าง บุคคลทั่วไป
38 นายสายชล  สุขญาณกิจ บุคคลทั่วไป ภาคโปสเตอร์
39 นายสุประภัทร  เขื่อนใจ นิสิต/นักศึกษา
40 นายอภิชาติ  ชมภู นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์
41 ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง บุคคลทั่วไป ภาคบรรยาย
42 นายอรรถพล  เปลื้องไธสง นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
43 นางสาวอังคณา  สมศักดิ์ นิสิต/นักศึกษา ภาคบรรยาย
44 นายเอนกพงศ์  จำปา นิสิต/นักศึกษา ภาคโปสเตอร์