สรุปผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วม
ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมทัศนศึกษา
ผู้ร่วมงานเลี้ยง
ออกจากระบบ
 
 
รายชื่อนิสิต/นักศึกษา
 จำนวน 42 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท บัตร
1 นางสาวอังคณา  สมศักดิ์ ผู้นำเสนอผลงาน
2 นายธชกร  พิริเยศยางกูร ผู้นำเสนอผลงาน -
3 นายสุประภัทร  เขื่อนใจ ผู้นำเสนอผลงาน
4 นางสาวศกุนตลา   สุภาสัย ผู้นำเสนอผลงาน
5 นางสาวยศวดี  เม่งเอียด ผู้นำเสนอผลงาน
6 นายพงศ์  หลวงมูล ผู้นำเสนอผลงาน
7 นางสาวจีรนันท์  นิติเศรษฐ์ ผู้นำเสนอผลงาน
8 นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ ผู้นำเสนอผลงาน
9 นางสาววรัญญา  เอมถมยา ผู้นำเสนอผลงาน
10 นายภูวดล  แท่นทอง ผู้นำเสนอผลงาน
11 นางสาวธีราภรณ์  คำปลิว ผู้เข้าร่วมประชุม -
12 นายพัชรพล   ทะจะกัน ผู้นำเสนอผลงาน
13 นางสาวจุฑามาศ  โม่งชู ผู้เข้าร่วมประชุม
14 นางสาวชุลีวรรณ  บุญชำนิ ผู้นำเสนอผลงาน
15 นางสาวจริยา  อามาตย์มนตรี ผู้นำเสนอผลงาน
16 นายสินธนา  แก้วฝ่ายนอก ผู้เข้าร่วมประชุม
17 นายเอนกพงศ์  จำปา ผู้นำเสนอผลงาน
18 นางสาวชุติมา  ต้องชู ผู้นำเสนอผลงาน
19 นางสาวยุคลธร  เหมกุล ผู้นำเสนอผลงาน
20 นางสาวรัตนาภรณ์  ใจมา ผู้นำเสนอผลงาน
21 นายพีรฉัตร  ใจมา ผู้นำเสนอผลงาน
22 นางสาวกนกพร  มานันตพงศ์ ผู้นำเสนอผลงาน
23 นายอภิชาติ  ชมภู ผู้นำเสนอผลงาน
24 นางสาวกชกร  ชาวเวียง ผู้นำเสนอผลงาน
25 นางสาวพรนภา  ขาวมาก ผู้เข้าร่วมประชุม
26 นางสาวศศินิภา  องอาจ ผู้เข้าร่วมประชุม
27 นางสาวคุณัญญา   จิตเจริญทวีโชค ผู้นำเสนอผลงาน
28 นายอรรถพล  เปลื้องไธสง ผู้นำเสนอผลงาน
29 นางสาวจุฬาลักษณ์  จงสุพรรณพงศ์ ผู้นำเสนอผลงาน
30 นายณัฐชนน  สันธทรัพย์ ผู้เข้าร่วมประชุม
31 นางสาวสุพัตรา  ศรีเดช ผู้เข้าร่วมประชุม
32 นางสาวสุรีย์พร  วงษ์พูล ผู้เข้าร่วมประชุม
33 นางสาวลลิชา  พานทอง ผู้เข้าร่วมประชุม
34 นางสาวพิชญา  อินทฤทธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุม
35 นายวสิทธิ์   แซ่เตียว ผู้นำเสนอผลงาน -
36 นางสาวจุฑามาศ  ไกรเทพ ผู้นำเสนอผลงาน
37 นายนายพงศ์มนัส  กิจประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุม
38 นายสุทธิพันธ์  เพชรช่วย ผู้เข้าร่วมประชุม
39 นางสาวจิราภรณ์  แก้วล่องลอย ผู้เข้าร่วมประชุม
40 นางสาวณัฐวิภา  อ่อนละมัย ผู้เข้าร่วมประชุม
41 นางสาวณัฏฐยา  เรือนแป้น ผู้เข้าร่วมประชุม
42 นางสาวเจนจิรา  นงค์บาง ผู้เข้าร่วมประชุม -