สรุปผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วม
ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมทัศนศึกษา
ผู้ร่วมงานเลี้ยง
ออกจากระบบ
 
 
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยง
 จำนวน 89 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภทอาหาร
1 คุณเกวลิน  ศรีจันทร์ ทั่วไป
2 นางสาวนารี  พันธุ์จินดาวรรณ ทั่วไป
3 นางสาวสิรินภา  ช่วงโอภาส ทั่วไป
4 คุณวัลยา  แซ่เตียว ทั่วไป
5 นายสายชล  สุขญาณกิจ ทั่วไป
6 นางสาวอัญธิชา  พรมเมืองคุก ทั่วไป
7 นางสาวศิราณี  วงศ์กระจ่าง ทั่วไป
8 นางสาวจุไรรัตน์  ฝอยถาวร ทั่วไป
9 นาย นาวา  ทวิชาโรดม ทั่วไป
10 นางสาวเบญจมาภรณ์  ศิริพิน ทั่วไป
11 นายธวัชชัย  อินทร์บุญช่วย ทั่วไป
12 ผศ.ดร.ศุภชัย  อำคา ทั่วไป
13 นางสาววิภาพร  ยงสุวัฒนะ ทั่วไป
14 นางสาวศิริสุดา  บุตรเพชร ทั่วไป
15 รองศาสตราจารย์ ดร.Dr.Jaruntorn  Boonyanuphap ทั่วไป
16 คุณบังอร  อุบล ทั่วไป
17 นางสาวชฎาพร  อุปนันท์ ทั่วไป
18 นางสาวศศิดารา  เจริญศิริ ทั่วไป
19 นางสาวศกุนตลา   สุภาสัย มังสวิรัติ
20 นางสาวสุภาพร  สุภีโส ทั่วไป
21 นางศรัณยา  เพ่งผล ทั่วไป
22 นางสาวยศวดี  เม่งเอียด ทั่วไป
23 นายธานี  ศิริโสม ทั่วไป
24 นางสาวจีรนันท์  นิติเศรษฐ์ ทั่วไป
25 นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ ทั่วไป
26 นางสาววรัญญา  เอมถมยา ทั่วไป
27 นายภูวดล  แท่นทอง ทั่วไป
28 นายกฤษณชัย  คลอดเพ็ง ทั่วไป
29 นางสาววิภาวรรณ  ท้ายเมือง ทั่วไป
30 Dr.Suphathida  Aumtong ทั่วไป
31 นายเลิศชัย  จิตร์อารี ทั่วไป
32 นางสาววิกันยา  ประทุมยศ ทั่วไป
33 นางสาวจุฑามาศ  โม่งชู ทั่วไป
34 นางสาวชุลีวรรณ  บุญชำนิ ทั่วไป
35 นางสาวกานดา  ฉัตรไชยศิริ ทั่วไป
36 นางสาวปรัชนิดา  ขันธ์ชัย อิสลาม
37 นางสาวอนงนาฏ  ศรีประโชติ ทั่วไป
38 ดร.ปุญญิศา  ตระกูลยิ่งเจริญ ทั่วไป
39 ดร.กิ่งกานท์  พานิชนอก ทั่วไป
40 ดร.ภาณุเดชา  กมลมานิทย์ ทั่วไป
41 นางสาวชุติมา  ต้องชู ทั่วไป
42 นางสาวยุคลธร  เหมกุล ทั่วไป
43 นายสินธนา  แก้วฝ่ายนอก ทั่วไป
44 นางสาวพรทิวา  กัญยวงศ์หา ทั่วไป
45 นายเอนกพงศ์  จำปา ทั่วไป
46 ดร.ธนภัทร์สกรณ์   สุกิจประภานนท์ ทั่วไป
47 นางสาวเครือวัลย์  จันทร์เพ็ญ ทั่วไป
48 นางสาวกนกพร  มานันตพงศ์ ทั่วไป
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร ทั่วไป
50 นางสาวศิริลักษณ์  แก้วสุรลิขิต ทั่วไป
51 อาจารย์ ดร.ธนวดี  พรหมจันทร์ ทั่วไป
52 ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง ทั่วไป
53 นางสาวพรนภา  ขาวมาก ทั่วไป
54 นางสาวนาตยา  นุชนารถ ทั่วไป
55 นางสาวกัลยาพรรณ   รุ้งมา ทั่วไป
56 นายสมบูรณ์  พฤกษ์อารี ทั่วไป
57 นางสาวรัตติยากร  แก้วกรรมพฤกษ์ ทั่วไป
58 นางสาวญาณิศา  นามสวัสดิ์ ทั่วไป
59 นางสาวปนัดดา  คุ่ยเจริญ ทั่วไป
60 นางสาวเบญจมาศ  ใหญ่ยิ่ง ทั่วไป
61 นางสาวสิรินุช  ยางงาม ทั่วไป
62 นายเอกรัฐ  สุดชา ทั่วไป
63 ผศ.ดร.นภาพร  พันธุ์กมลศิลป์ ทั่วไป
64 นางสาวกัญญาพร  สังข์แก้ว ทั่วไป
65 นางยุพาพร  กิ่งโสดา ทั่วไป
66 นางสาวศศินิภา  องอาจ ทั่วไป
67 นางสาวคุณัญญา   จิตเจริญทวีโชค ทั่วไป
68 นางปราณี  สีหบัณฑ์ ทั่วไป
69 นางสาววรรณา  สุวรรณวิจิตร ทั่วไป
70 นายณัฐชนน  สันธทรัพย์ ทั่วไป
71 นางสาวลลิชา  พานทอง ทั่วไป
72 นายชูชาติ  สันธทรัพย์ ทั่วไป
73 นางสาวพิชญา  อินทฤทธิ์ ทั่วไป
74 นายวสิทธิ์   แซ่เตียว ทั่วไป
75 นางสาวจุฑามาศ  ไกรเทพ ทั่วไป
76 นายนายพงศ์มนัส  กิจประสงค์ ทั่วไป
77 นายสุทธิพันธ์  เพชรช่วย ทั่วไป
78 นางสาววิจิตรา  เชื้อพราหมณ์ ทั่วไป
79 นางสาวจิราภรณ์  แก้วล่องลอย ทั่วไป
80 นางสาวขวัญตา  ขาวมี ทั่วไป
81 ดร.จักรกฤษณ์  พูนภักดี ทั่วไป
82 ดร.สุรชาติ   เพชรแก้ว ทั่วไป
83 นายสุมิตร  วิลัยพร ทั่วไป
84 นางสาวภาษิตา  ทุ่นศิริ ทั่วไป
85 นางสาวพรทิพย์  โพนตุแสง ทั่วไป
86 นางสาวณัฐวิภา  อ่อนละมัย ทั่วไป
87 น.สสุชัญญา  เจริญเส็ง ทั่วไป
88 นางสาวณัฏฐยา  เรือนแป้น มังสวิรัติ
89 ผศ.ดร.พฤกษา  หล้าวงษา ทั่วไป