กำหนดการ

26 พฤศจิกายน 2561

ลงทะเบียนและส่งบทความเรื่องเต็มและโปสเตอร์

14 กุมภาพันธ์ 2562

ปิดรับบทความ   ขยายเวลาถึงวันที่ 17 เมษายน 2562

31 มีนาคม 2562

แจ้งผลพิจารณาบทความ/แก้ไข   ขยายเวลาถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

20 เมษายน 2562

หมดเขตลงทะเบียน Early bird

30 เมษายน 2562

ปิดรับบทความ Proceeding ที่แก้ไขเรียบร้อย

20 มิถุนายน 2562

ปิดรับลงทะเบียน

3-5 กรกฎาคม 2562

ประชุมวิชาการ ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการทัศนศึกษาการจัดการระบบการเกษตร/ธุรกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

 

8:30

ออกเดินทางจาก ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (*อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย)

10:00

ถึงตลาดน้ำท่าคา เดินทางไปยังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา (โดยเรือพาย)

10:30

รับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมดูงานและ work shop (กลุ่ม)

- ระบบการจัดการสวนมะพร้าว

- สาธิตวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าว

- การสร้างผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (จักสาน/เรือดุ๊กดิ๊ก)

รับประทานอาหารกลางวัน

13:30

ออกเดินทางจากตลาดน้ำท่าคา

14:00

แวะวัดเพชรสมุทรวรวิหาร สักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม

ชมและซื้อของฝากที่ตลาดร่มหุบ (แม่กลอง)

15:00

เดินทางกลับ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

16:30

ถึง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

หมายเหตุ: Trip 800 บาท รวมค่าศึกษาดูงาน อาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง(รถ/เรือ) แล้ว

                     หากจำนวนผู้เข้าร่วมทริปไม่ถึง 40 คน ทางทีมงานขอยกเลิกโปรแกรมทัศนศึกษาในครั้งนี้และจะคืนเงินให้กับผู้ที่จ่าย เงินไปแล้ว