การลงทะเบียน

ลงทะเบียนภายใน 20 เมษายน 2562

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ย 2,000 บาท

นิสิต/นักศึกษา 1,000 บาท

ลงทะเบียนหลัง 20 เมษายน 2562

บุคคลทั่วไป 3,000 บาท

สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ย 2,500 บาท

นิสิต/นักศึกษา 1,500 บาท

ทัศนศึกษา

800 บาท