สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ทีมเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ดังนี้

ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์

08-1274-6642

อ.เกวลิน ศรีจันทร์

08-1526-6250

อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก

08-1712-7093

อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

09-7043-8120

อ.ดร.เพชรดา ปินใจ

08-4334-1122

E-mail : nsfc2019@gmail.com