สรุปผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วม
ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมทัศนศึกษา
ผู้ร่วมงานเลี้ยง
ออกจากระบบ
 
 
สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน
  ประเภทการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม ผู้นำเสนอผลงาน รวม
  บุคคลทั่วไป 56 16 72
  สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ย 20 2 22
  นิสิต/นักศึกษา 16 26 42
  รวม 92 44 136