สรุปผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วม
ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมทัศนศึกษา
ผู้ร่วมงานเลี้ยง
ออกจากระบบ
 
 
สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน
  ประเภทการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม ผู้นำเสนอผลงาน รวม
  บุคคลทั่วไป 4 7 11
  สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ย 7 1 8
  นิสิต/นักศึกษา 0 5 5
  รวม 11 13 24