สรุปผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วม
ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมทัศนศึกษา
ผู้ร่วมงานเลี้ยง
ออกจากระบบ
 
 
สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน
  ประเภทการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม ผู้นำเสนอผลงาน รวม
  บุคคลทั่วไป 34 17 51
  สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ย 11 2 13
  นิสิต/นักศึกษา 13 26 39
  รวม 58 45 103